Napište námRychlý kontakt

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629, 752 01 Kojetín
IČ: 25 89 68 73
DIČ: CZ 25 89 68 73
Tel, fax: +420 581 761 095

Představení společnosti

Společnost PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. byla založena v prosinci 2001. Od počátku byla filozofie firmy založena na komplexnosti služeb zákazníkovi, proto vedle stavební výroby vzniklo hned v prvním roce činnost středisko vnitřních instalací (vodo-topo-plyn, elektro) a středisko lešení, bednění. Převážná většina zakázek je prováděna formou dodávek staveb "na klíč", popřípadě formou generálních subdodávek. Vedle výstavby rodinných domů, která byla v úvodních dvou letech dominantní částí výrobního programu, se později zařadila výstavba sportovišť, budov občanské vybavenosti, dále inženýrské stavby, rekonstrukce a novostavby bytových domů.

V roce 2005 byla společnost certifikována dle ISO 9001, počátkem roku 2006 jsme se zařadili po bok firem, řídících se postupy environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a v roce 2008 jsme získali certifikát OHSAS 18001, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nárůst obchodního obratu společnosti byl v prvních letech činnosti velmi dynamický, každým rokem se zvyšoval násobně. V současné době je firma schopna kapacitně zvládnout objem stavební výroby ve výši cca 250 mil. Kč. Průměrný počet zaměstnanců se ustálil na čísle 100, z nichž 24 pracovníků se zabývá řízením staveb. Dlouhodobým cílem je pro nás zefektivňování výroby v objemu 250 až 300 mil Kč při podobném počtu zaměstnanců jako dosud a především při zachování vysoké kvality prováděných prací. Kvalitu a operativnost považujeme za nejvýznamnější faktory dlouhodobé stability firmy na trhu ve stavebnictví.

 

Integrovaná politika  jakosti, EMS a BOZP

Vedení společnosti vychází ze svého poslání - jako  firma, zabývající se stavební činností, budeme poskytovat své služby v kvalitě vyšší než konkurence, ke spokojenosti všech zákazníků, s minimálním dopadem na životní prostředí a s maximální bezpečností a ochranou zdraví při práci.

 S přihlédnutím ke své vizi -„udržet si pevnou pozici na trhu v České republice, jako firma schopná uspokojit potřeby zákazníků prvotřídními službami, stanovilo tuto Integrovanou politiku jakosti, EMS a BOZP :

  1. Prioritním cílem společnosti  zůstává i  nadále  udržet si dobré jméno  jako prosperující společnost na trhu stavebních firem, při respektování všech kvalitativních, legislativních a jiných požadavků, s maximálním zřetelem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí
  2. Kvalita předaného díla je naším cílem k spokojenosti zákazníka.
  3. Zavazujeme se k neustálému zlepšování zavedeného integrovaného systému jakosti, environmentu a BOZP při realizaci všech zakázek
  4. Zapojením všech zaměstnanců do realizace našich dlouhodobých záměrů, pravidelným školením a vzděláváním, seznamování s pracovními postupy, riziky a environmentální politikou  budeme předcházet vzniku kritických a havarijních situací.
  5. ato politika je sdělována všem zaměstnancům společnosti a všem osobám pracujícím ve prospěch organizace.

 

V Kojetíně  dne 5. února 2015                                                         Ing. Leoš PTÁČEK

 ředitel společnosti